Algemene voorwaarden Edel Grass 2020

Deze voorwaarden gelden zowel voor de levering van zaken als voor overeenkomsten van aanneming van werk c.q. het verrichten van diensten. Ter zake aanneming van werk, in het bijzonder de aanleg van kunstgrasvelden door Edel Grass gelden naast de onderhavige voorwaarden tevens de voorwaarden als vermeld in Deel II (Aanneming van werk).

Deel I Algemeen

1. Begripsomschrijvingen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanneming van werk: het tot stand brengen van het tussen Edel Grass en Opdrachtgever overeengekomen werk van stoffelijke aard;
Edel Grass: Edel Grass B.V.;
AV-Edel Grass 2020: deze algemene voorwaarden;
Dienst(en): behoudens Aanneming van werk, alle (overige) tussen Edel Grass en Opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden zoals levering van producten en het verlenen vana adviezen;
Hulppersonen: derden, niet zijnde Edel Grass, aan wie Edel Grass (een deel van) de Prestatie heeft uitbesteed of opgedragen;
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Edel Grass als opdrachtnemer een Overeenkomst aangaat;
Overeenkomst(en): de Overeenkomst(en) tussen Edel Grass en Opdrachtgever tot het leveren van een Prestatie door Edel Grass;
Prestatie: Dienst(en) en/of Aanneming van werk;

2. Toepasselijke algemene voorwaarden

1. De AV-Edel Grass 2020 zijn van toepassing op alle, ook precontractuele en toekomstige, rechtsverhoudingen tussen Opdrachtgever en Edel Grass, die gericht zijn op het leveren van een Prestatie door Edel Grass.

2. Afwijking van de AV-Edel Grass 2020 is uitsluitend mogelijk indien deze door de directie van Edel Grass schriftelijk is bevestigd.

3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. In geval van strijdigheid tussen de aanbieding van Edel Grass en de opdrachtbevestiging door Opdrachtgever prevaleert de aanbieding boven de opdrachtbevestiging.

3. Aanbieding

1. Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, vrijblijvend en vervallen zestig dagen na de datum van de aanbieding, tenzij daarin een andere termijn tot aanvaarding is opgenomen.

2. Alle aanbiedingen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3. Uit- en invoerrechten, inklaringskosten, belastingen etc. zijn voor rekening van Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4. Wijziging van bestelde hoeveelheden door Opdrachtgever is slechts mogelijk met uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van Edel Grass. Opdrachtgever is gehouden de als gevolg van een wijziging voortvloeiende (vermogens)schade van Edel Grass te vergoeden.

5. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de bij de aanvraag door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie.
Indien blijkt dat de door Opdrachtgever verstrekte gegevens niet volledig, actueel of juist zijn, dan wel indien deze gegevens te laat zijn verstrekt of indien blijkt dat de Opdrachtgever over gegevens beschikt die van belang zijn voor de opdracht, maar die niet heeft verstrekt, dan zal Opdrachtgever alle kosten die ontstaan als gevolg hiervan aan Edel Grass voldoen en eventuele schade compenseren.

4. Facturering en betaling

1. Edel Grass factureert de levering van producten op de datum waarop de producten het magazijn verlaten (“af fabriek”). Opdrachtgever accepteert de mogelijkheid van deelfacturen voor deelleveringen. Edel Grass is gerechtigd voorschotdeclaraties in te dienen. Facturen worden uitsluitend digitaal ingediend, tenzij Opdrachtgever schriftelijk verzoekt om schriftelijke facturen.

2. Opdrachtgever dient de facturen netto en zonder korting te betalen binnen de betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien de betaling niet uiterlijk op de vervaldatum is voldaan, heeft Edel Grass van rechtswege, zonder betalingsherinnering en onverminderd mogelijke schadevergoeding, recht op:

 • betaling door Opdrachtgever van wettelijke rente voor handelstransacties
 • eventuele incassokosten die Edel Grass heeft gemaakt om het verschuldigde te innen
 • opschorting van alle leveringen, in welk geval de leveringen eerst zullen worden hervat na volledige betaling van alle verschuldigde bedragen, verhoogd met wettelijke rente voor handelstransacties en incassokosten;
 • opeising op elk moment van de geleverde producten, waarbij de kosten van retournering voor rekening komen van Opdrachtgever en Edel Grass de reeds door Opdrachtgever betaalde bedragen behoudt.

3. Edel Grass is te allen tijde gerechtigd voor het nakomen van opeisbare en niet opeisbare betalingsverplichtingen zekerheidsstelling of gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen.

4. Opdrachtgever verkrijgt de eigendom van het geleverde en/of de fysieke resultaten van de opdracht niet eerder dan nadat Opdrachtgever aan al haar verplichtingen heeft voldaan. Edel Grass behoudt zich de eigendom voor van alle afgeleverde en nog af te leveren producten, totdat de koopprijs voor alle producten geheel is voldaan.

5. Transport

1. Het risico voor de aan Opdrachtgever te leveren zaken gaat op hem over “af fabriek” Edel Grass. Alle zaken, ook die “franco huis” verkocht zijn, worden te allen tijde voor risico van Opdrachtgever vervoerd.

2. Bij “franco huis” levering is de keuze van het transportmiddel aan Edel Grass.

3. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat levering van zaken op de overeengekomen leverdatum (ongehinderd) mogelijk is. Indien (ongehinderde) levering niet mogelijk is, dan is Opdrachtgever de kosten van het in opslag houden, ter hoogte van 1% van de opdrachtsom per maand, verschuldigd.

6. Eigendomsvoorbehoud

1. Opdrachtgever verkrijgt de eigendom van het geleverde en/of de fysieke resultaten van de opdracht niet eerder dan nadat Opdrachtgever aan al haar verplichtingen heeft voldaan. Edel Grass behoudt zich de eigendom voor van alle afgeleverde en nog af te leveren producten, totdat de koopprijs voor alle producten geheel is voldaan.

2. Opdrachtgever verbindt zich met betrekking tot de in lid 1 genoemde zaken geen beschikkingsdaden te verrichten, zoals in pandgeving of de producten anderszins te bezwaren of aan derden af te staan, behoudens voor zover Opdrachtgever op dat moment aan al zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan.

3. In het geval Opdrachtgever in strijd handelt met de in lid 2 genoemde verplichtingen heeft Edel Grass het recht alle door haar (af-)geleverde zaken te verwijderen en terug te nemen. Opdrachtgever is verplicht Edel Grass daartoe alle medewerking te verlenen, met name door haar c.q. door haar aangewezen personen toegang tot het bedrijf of andere door hem gebruikte ruimten te (doen) verlenen. Opdrachtgever geeft hiervoor reeds nu voor alsdan toestemming.

7. Reclame

1. Opdrachtgever is verplicht het geleverde onmiddellijk na levering op zichtbare gebreken te controleren. Indien Opdrachtgever dergelijke zichtbare gebreken constateert, dient hij Edel Grass daarvan binnen 8 dagen na levering schriftelijk en gemotiveerd mededeling te doen, bij gebreke waarvan Opdrachtgever alle rechten ter zake van de tekortkoming wegens non-conformiteit verliest.

2. Andere gebreken moeten onmiddellijk na ontdekking dan wel onmiddellijk nadat zij redelijkerwijs te ontdekken waren, doch in elk geval binnen een maand na levering of na voltooiing van de werkzaamheden, schriftelijk en gemotiveerd aan Edel Grass worden gemeld, bij gebreke waarvan de werkzaamheden of de geleverde zaken geacht wordt c.q. worden te zijn aanvaard.

3. Reclame geeft Opdrachtgever geen recht om zijn betalingsverplichting te weigeren of op te schorten.

4. In het geval Edel Grass van oordeel is dat een reclame terecht is, dan heeft Edel Grass het recht om na overleg met Opdrachtgever, de factuur te crediteren voor een evenredig deel of de overeenkomst opnieuw na te komen onder gelijkblijvende voorwaarden, zulks onder de verplichting van Opdrachtgever om op verzoek van Edel Grass het niet deugdelijk geleverde franco te retourneren aan Edel Grass.

5. Op Edel Grass rust geen enkele verplichting met betrekking tot een ingediende reclame indien Opdrachtgever niet aan al zijn verplichtingen jegens Edel Grass (zowel financieel als anderszins) tijdig en volledig heeft voldaan.

6. Een reclame betreffende geleverde producten kan geen invloed hebben op eerder geleverde of nog te leveren zaken, ook niet indien die zaken zijn of zullen worden geleverd ter uitvoering van dezelfde overeenkomst.

7. Geen reclame kan worden behandeld indien geleverde producten niet meer in elk opzicht in exact dezelfde staat verkeren als ten tijde van de levering.

8. Edel Grass heeft het recht retourzendingen te weigeren, tenzij de mogelijkheid van retournering uitdrukkelijk is overeengekomen.

9. Het in dit artikel gestelde is van toepassing tenzij schriftelijk andere garantiebepalingen zijn overeengekomen.

8. Garantie

1. Op de door Edel Grass geleverde producten wordt garantie verleend conform de garantiebepalingen voor het betreffende product en zoals bijgesloten als bijlage bij de aanbieding en overeenkomst.

2. Ingeval een kunstgrasmat/-constructie onderworpen is aan een keuring/certificering, dan mag op de kunstgrasmat/-constructie niet worden gespeeld en mag de kunstgrasmat/-constructie evenmin op enige andere manier worden gebruikt gedurende de periode vóór de schriftelijke mededeling van de resultaten van de testen uitgevoerd door een erkend controle-organisme waaruit blijkt dat de kunstgrasmat/-constructie aan alle normen voldoet. Bij schending van deze bepaling vervalt de door Edel Grass verstrekte garantie automatisch.

3. De garantie geldt slechts indien Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Edel Grass tijdig en volledig heeft voldaan.

9. Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Edel Grass is beperkt tot directe schade en tot maximaal de hoogte van de opdrachtsom zoals overeengekomen in de overeenkomst, de deelovereenkomst of wijzigingsovereenkomst. Edel Grass is niet aansprakelijk voor indirecte, onvoorzienbare en gevolgschade (zoals o.m. kosten van uitnemen, verwijderen, heraanleg, gederfde inkomsten en winsten, financieringskosten, verlies van klanten, verlies van contracten, supplementaire kosten).

2. Opdrachtgever vrijwaart Edel Grass en de door haar ingezette medewerkers voor aanspraken van derden verband houdend met de uitvoering van de Prestatie.

10. Vertrouwelijkheid en intellectuele eigendom

1. Alle gegevens en informatie die wordt uitgewisseld, zal door Opdrachtgever en Edel Grass vertrouwelijk worden behandeld en daarvan zal uitsluitend gebruik worden gemaakt in het kader van de overeenkomst waarvoor de informatie is verstrekt. Edel Grass is gerechtigd de opdracht als referentie te gebruiken.

2. Edel Grass behoudt alle rechten van intellectuele eigendom, alsmede alle soortgelijke rechten ter bescherming van informatie, ten aanzien van door haar vervaardigde producten.

11. Overige bepalingen

1. Elke onderbreking van de productie als gevolg van leveringsproblemen, een tekort aan arbeidskrachten en/of materialen, stakingen of verstoringen van het transport worden uitdrukkelijk beschouwd als gevallen van overmacht of force majeure, naast die omstandigheden die in de Nederlandse rechtspraak gewoonlijk als zodanig worden beschouwd. In eerste instantie leiden omstandigheden die als overmacht kunnen worden aangemerkt tot opschorting van de verplichtingen van de Partijen. Indien de overmacht langer duurt dan één (1) maand, kan de verkoop door elk van beide partijen worden geannuleerd per aangetekende brief met ontvangstbevestiging.

2. Indien één of meer bepalingen van algemene voorwaarden of de overeenkomst nietig blijken te zijn of door de rechter vernietigd worden, behouden de overige bepalingen van de voorwaarden of de overeenkomst hun rechtskracht. Partijen zullen over de nietige of vernietigde bepalingen overleg voeren teneinde een vervangende regeling te treffen. De vervangende regeling tast het doel en de strekking van de voorwaarden of de overeenkomst niet aan.

3. Het nalaten om nakoming te vorderen van enig recht of enige bevoegdheid zal de rechten en bevoegdheden van Edel Grass niet aantasten of beperken, tenzij Edel Grass hier schriftelijk mee heeft ingestemd.

4. De overeenkomst wordt beheerst door het Nederlandse recht. Bij geschillen is de burgerlijke rechter van de rechtbank Gelderland exclusief bevoegd.

Deel II Aanneming van werk

1. Prijzen en betaling

1. Edel Grass is, indien de looptijd van de Overeenkomst langer is dan zes maanden, gerechtigd tarieven te wijzigen. De wijziging van de tarieven gaat in dat geval in op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de aankondiging tot prijswijziging is gedaan. Tariefsverhogingen zullen aan de Opdrachtgever schriftelijk worden meegedeeld.

2. Edel Grass factureert haar diensten en werkzaamheden per maand, tenzij anders overeengekomen. De facturen worden digitaal ingediend. Edel Grass is gerechtigd voorschotdeclaraties in te dienen.

2. Samenwerking met derden

1. Indien Edel Grass op verzoek van Opdrachtgever samenwerkt met één of meer Hulppersonen, dan zal Edel Grass voor het door deze Hulppersonen verrichte deel van de opdracht niet verantwoordelijk en aansprakelijk zijn, tenzij en voor zover Edel Grass deze aansprakelijkheid uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard. De Opdrachtgever draagt in die gevallen zorg voor de onderlinge coördinatie en is verantwoordelijk voor de door deze Hulppersonen aan Edel Grass te verstrekken gegevens.

2. Indien Edel Grass in het kader van de uitvoering van een haar verstrekte opdracht zelf één of meer Hulppersonen inschakelt, zal Edel Grass voor het door deze derde(n) verrichte deel van de opdracht aansprakelijk zijn voor zover die Hulppersonen jegens Edel Grass voor die schade aansprakelijk zijn.

3. CAR-verzekering

Edel Grass sluit voor het werk géén CAR verzekering af, tenzij dit nadrukkelijk is overeengekomen. De Opdrachtgever sluit bij Aanneming van werk een CAR-, of andere adequate verzekering af. In deze verzekering zullen tevens Edel Grass, Hulppersonen, onderaannemers en derden als (mede-)verzekerde(n) worden opgenomen. Indien de Opdrachtgever geen adequate verzekering afsluit en dit niet voorafgaand aan de totstandkoming van de opdracht meldt aan Edel Grass, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de gevolgen van het niet nakomen van die verplichting.

4. Levering en leveringstermijn

1. Opdrachtgever dient Edel Grass volledig en juist in te lichten omtrent de uit te voeren werkzaamheden en de omstandigheden waaronder die werkzaamheden dienen plaats te vinden. Indien de door of namens Opdrachtgever verstrekte inlichtingen onjuist of niet volledig blijken te zijn en daaruit voor Edel Grass extra kosten voortvloeien, dan is Opdrachtgever gehouden deze kosten (zoals manuren, materiaalkosten en vervoerskosten) aan Edel Grass te vergoeden.

2. Indien een bepaalde leveringstermijn is overeengekomen of is overeengekomen dat binnen een bepaalde termijn door Edel Grass met de werkzaamheden wordt gestart of dat deze binnen een bepaalde termijn zijn voltooid, wordt deze termijn verlengd indien er voor zover Opdrachtgever nog niet alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke voorbereidingen heeft getroffen. Vertraging, welke optreedt ten gevolge van weersomstandigheden, is niet voor rekening en risico van Edel Grass.

3. Edel Grass is na overschrijding van een termijn bedoeld in het vorige lid alleen dan in verzuim indien zij van Opdrachtgever een schriftelijke ingebrekestelling heeft ontvangen, waarin haar nog een redelijke termijn wordt gegeven teneinde tot levering over te gaan, met de werkzaamheden een aanvang te nemen of deze te voltooien en nakoming daarvan binnen deze termijn uitblijft.

4. De overschrijding van deze laatstgenoemde termijn zal Opdrachtgever het recht hebben op ontbinding van de overeenkomst. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding en geen recht om, al dan niet met rechterlijke machtiging, werkzaamheden ter uitvoering van verbintenissen uit de overeenkomst voor rekening van Edel Grass te verrichten of te doen verrichten, tenzij de overschrijding van de laatstgenoemde termijn het gevolg is van opzet of grove schuld van Edel Grass.

5. Indien is overeengekomen dat de werkzaamheden en/of levering in fasen zullen plaatsvinden, mag Edel Grass de aanvang van de werkzaamheden en/of leveringen die tot een fase behoren uitstellen, totdat de opdrachtgever de voltooiing van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Opdrachtgever of koper blijft niettemin gehouden de overeengekomen prijs voor de te verrichten werkzaamheden en/of de te leveren zaken te betalen en is tevens verplicht de voor Edel Grass uit een dergelijk uitstel voortvloeiende kosten en schade te vergoeden.

6. Opdrachtgever of koper is niet gerechtigd, indien Edel Grass niet tijdig levert, niet tijdig met de werkzaamheden een aanvang maakt of deze niet tijdig voltooit, de verplichtingen welke voor hem uit de overeenkomst voortvloeien op te schorten.

5. Werkzaamheden in het veld

1. Indien ter uitvoering van de Prestatie betreding van percelen noodzakelijk is, zal daarvoor door of vanwege Opdrachtgever toestemming worden verleend c.q. verkregen. Eventuele schade voor Edel Grass, ontstaan als gevolg van het niet of niet tijdig verkrijgen van deze toestemming, is voor rekening van Opdrachtgever.

2. Edel Grass is niet aansprakelijk voor schade, door welke oorzaak ook, aan eigendommen van Opdrachtgever of van derden ontstaan, tijdens of in verband met uitvoering van haar werkzaamheden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van door Edel Grass ingezet personeel. Opdrachtgever zal Edel Grass vrijwaren voor alle aanspraken van derden ter zake van vorenbedoelde schade.

3. Tenzij anders overeengekomen, draagt Opdrachtgever er zorg voor dat het werkterrein tijdig beschikbaar wordt gesteld aan Edel Grass en zich in een toestand bevindt dat de werkzaamheden op een veilige en verantwoorde wijze kunnen worden uitgevoerd.

4. Met de aanwezigheid van obstakels, zoals bestaande kabels en leidingen en de eventuele invloed daarvan op werkzaamheden en ontwerpen is in de aanbieding door Edel Grass geen rekening gehouden, tenzij anders vermeld in de aanbieding.

6. Toezicht

Indien de opdracht inhoudt dat Edel Grass directie voert en/of toezicht houdt op de uitvoering van een werk, zonder dat sprake is van dagelijks toezicht, kan Edel Grass alleen aansprakelijk zijn voor schade in de perioden waarin zij dit toezicht volgens opdracht daadwerkelijk heeft gehouden.

Download deze Algemene Verkoopvoorwaarden

  Thanks! Please let us know who you are

  Bedankt!

  Je kunt nu op onderstaande link klikken om je gekozen document te downloaden.

  Bedankt!

  Onze klantenservice zal je verzoek behandelen en opvolgen.

  We zullen je de aangevraagde informatie zo snel mogelijk toesturen!

  Voor dringende zaken of heeft u vragen? Neem dan a.u.b. contact met ons op via info@edelgrass.com of bel +31 385 425 00 50