Missie

Edel Grass wil een toonaangevende partner zijn in de ontwikkeling, productie, verkoop en installatie van duurzame en hoogwaardige kunstgrassystemen voor sport- en landschapsdoeleinden. We nemen met trots onze verantwoordelijkheid door onze kennis in te zetten voor een duurzame toekomst.

Gemeenschappelijke waarden

Edel Grass staat voor vier gemeenschappelijke waarden: ondernemen, focus op ontwikkeling, focus op mensen en maatschappelijk bewustzijn. Deze waarden bepalen hoe de onderneming en haar medewerkers denken en zich gedragen ten opzichte van elkaar en de wereld om hen heen.

Edel Grass binnen de samenleving

Edel Grass ziet het als haar verantwoordelijkheid om mensen op een maatschappelijke en economische verantwoorde wijze hoogwaardige en duurzame oplossingen te bieden. Edel Grass gelooft in eerlijke concurrentie en handelt volgens dit principe. We zijn ook onafhankelijk en professioneel en worden beschouwd als een vertrouwd lid van de samenleving. Ons bedrijf wil dan ook de reputatie en het aanzien van onze sector als geheel versterken. Uiteraard speelt integriteit hierbij een zeer belangrijke rol.

Edel Grass en zakenpartners

Ons bedrijf werkt op verschillende gebieden samen met zakelijke partners. En de principes die in deze bedrijfscode zijn vastgelegd, dienen als ijkpunt voor al deze samenwerkingen. Wij leggen de nadruk op integriteit, loyaliteit en transparantie.

Edel Grass en aandeelhouders

Edel Grass dient de financiële belangen van haar aandeelhouders door te streven naar een goed rendement op haar investeringen.

Edel Grass en gezondheid, veiligheid en welzijn

De Arbowet vormt de basis voor ons beleid op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. Het arbobeleid van Edel Grass BV is gericht op het creëren van goede arbeidsomstandigheden, de bescherming, veiligheid en welzijn van medewerkers en bezoekers en het welzijn van de werknemers te verbeteren. Het bestuur zal alle maatregelen nemen die binnen de bevoegdheden liggen, om ervoor te zorgen dat het gezondheids- en veiligheidsbeleid wordt begrepen, uitgevoerd en onderhouden. Tijdens de bestuursvergadering (MotB) worden de door het bestuur vastgestelde arbo-doelstellingen en -plannen geformaliseerd.

Edel Grass en medewerkers

Edel Grass biedt medewerkers een gezonde, veilige en uitdagende werkomgeving waar ze met respect voor elkaar kunnen werken.

Edel Grass zet zich in voor een beleid van gelijke kansen op de arbeidsmarkt. We selecteren en behandelen individuen op basis van hun verdiensten, capaciteiten en vaardigheden zonder enig verschil te maken in ras, huidskleur, nationaliteit, geslacht of leeftijd.

Dat betekent dat alle medewerkers gelijke kansen hebben binnen de werkgelegenheid. Het vermogen om te presteren in hun werk zal de meest relevante overweging zijn.

Edel Grass verwacht van haar medewerkers medewerking aan dit beleid om discriminatie te voorkomen. Er zullen disciplinaire maatregelen worden genomen tegen iedereen die dit beleid schendt.

Bij het selecteren van nieuwe medewerkers zal Edel Gras ervoor zorgen dat de selectie is gebaseerd op de kwalificaties en capaciteiten van het individu.

Medewerkers hebben een eigen verantwoordelijkheid om hun kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Edel Grass zal daarvoor voldoende mogelijkheden en ondersteuning bieden, rekening houdend met het beleid van het bedrijf en het aanwezige talent.

De medewerkers hebben een jaarlijks gesprek waarin wordt gekeken naar de mogelijkheden die ze hebben om zich te ontwikkelen in kennis, vaardigheden en persoonlijke houding. De medewerkers hebben toegang tot een groot trainingsprogramma van Antea Group dat trainingen biedt op het gebied van communicatieve vaardigheden, leiderschap, projectmanagement, timemanagement en persoonlijke empowerment.

Edel Grass vindt het erg belangrijk om betrokken medewerkers te hebben. Direct en medewerken vinden het belangrijk om heldere besluitvormingsprocessen, effectieve communicatie en open toegang tot informatie te hebben. Medezeggenschap speelt een belangrijke rol in de overlegstructuur van de onderneming.

Medewerkers en Edel Grass

Alle medewerkers onderschrijven de doelstelling van het bedrijf om te werken vanuit gemeenschappelijke waarden. Ze moeten open en eerlijk tegen elkaar zijn en het vertrouwen krijgen dat ze hun woord nakomen. Ze moeten verantwoordelijkheidsgevoel hebben, respect hebben voor andere meningen en beslissingen nemen die in overeenstemming zijn met de doelstellingen en strategie van het bedrijf.

Het management zal als rolmodel dienen als het gaat om het naleven van deze gedragscode. Het management zal verantwoordelijk zijn voor het creëren van een setting waarin medewerkers samenwerken en elkaar durven aan te spreken op hun gedrag. En iedereen is aanspreekbaar, ongeacht hun functie.

Medewerkers moeten kritisch, kostenbewust en creatief zijn. Ze moeten open staan voor elkaar, elkaar feedback geven en zich verantwoordelijk voelen voor het verkrijgen en verstrekken van informatie. Ze moeten ernaar streven om samen succesvol te zijn en zich te concentreren op de kernprincipes van wederzijds respect en samenwerking. Medewerkers moeten zich verantwoordelijk voelen voor hun persoonlijke ontwikkeling en zich daarnaar gedragen.

Medewerkers dienen zich te onthouden van handelingen die de reputatie van Edel Grass kunnen schaden en dienen zich te gedragen in overeenstemming met de gangbare normen. Racistische opmerkingen, discriminatie, verbale of fysieke agressie, misbruik en seksuele intimidatie zijn onaanvaardbaar. Werknemers moeten ervoor zorgen dat er geen belangenverstrengeling kan ontstaan tussen hen en het bedrijf, vanwege andere functies die ze hebben of financiële belangen buiten het bedrijf.

Medewerkers dienen bedrijfseigendommen van klanten met grote zorg te behandelen. Ze mogen bedrijfsapparatuur en bedrijfsinformatie alleen gebruiken voor het beoogde doel tijdens het uitvoeren van hun activiteiten. Dit geldt ook voor de apparatuur en informatie van klanten. Medewerkers dienen alle klantinformatie vertrouwelijk te behandelen.

Naleving van de gedragscode van het bedrijf

Alle medewerkers zijn verantwoordelijk voor het naleven van deze gedragscode op een manier die past bij hun functie binnen de organisatie. Compliance zal een van de onderwerpen zijn die tijdens de jaarlijkse evaluaties aan de orde komen. Er is een integriteitshelpdesk ingericht waar alle medewerkers gebruik van kunnen maken als zij problemen ondervinden met de naleving van deze bedrijfscode.

Edel Grass heeft deze gedragscode opgenomen in haar managementsysteem en verbindt zich ertoe om regelmatig inzage te krijgen in hoe de gedragscode wordt nageleefd en de inhoud ervan te actualiseren op basis van de geleerde lessen. Er wordt continu aandacht besteed aan compliance op individueel en collectief niveau.

Genemuiden, april 2020

Download Edel Grass gedragsregels

  Thanks! Please let us know who you are

  Bedankt!

  Je kunt nu op onderstaande link klikken om je gekozen document te downloaden.

  Bedankt!

  Onze klantenservice zal je verzoek behandelen en opvolgen.

  We zullen je de aangevraagde informatie zo snel mogelijk toesturen!

  Voor dringende zaken of heeft u vragen? Neem dan a.u.b. contact met ons op via info@edelgrass.com of bel +31 385 425 00 50